- -  BROSZURA  - o telc - -   


telc The European Language Certificates
- jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. 


telc został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – późniejsze telc GmbH) będącą członkiem ALTE - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej i wraz z innymi prestiżowymi organizacjami jak np. Goethe Instytut, University of Cambridge ESOL Examinations czy Alliance Française ustanawiają standardy charakteryzujące najlepsze egzaminy językowe w Europie.

Zarówno Common European Framework of Reference jak i ALTE wyrózniają 6 poziomów znajomości języka: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

CERTYFIKAT telc

można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Egzaminy organizowane przez ponad 300 szkół i organizacji na terenie Polski i kilku tysięcy w Europie.

Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, arabskiego, rosyjskiego, polskiego i tureckiego na różnych poziomach od A1 do B2.

W Polsce najbardziej popularny jest egzamin z języka angielskiego, następnie niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego.


Drugą istotną cechą certyfikatów telc, obok charakteru ogólnoeuropejskiego, jest ich specyficzne ukierunkowanie, bardzo różne od tradycyjnego rozumienia znajomości języka obcego.
W certyfikatach telc, nie chodzi bowiem o wytrwałe ćwiczenie reguł gramatycznych, do czego jesteśmy od dawna przyzwyczajeni. Chodzi w nich natomiast o wyrobienie kompetencji komunikacyjnych, tak potrzebnych w kontaktach prywatnych czy zawodowych. Dlatego certyfikaty telc adresowane są nie do lingwistów, lecz do np. inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, a także studentów kierunków nielingwistycznych, i do szerokiego grona młodzieży, która nie chce pozostać w tyle za swoimi rówieśnikami z Unii Europejskiej.
Przygotowując się do egzaminów telc ważnym elementem nauczania języka obcego jest także poznanie cech i zachowań charakterystycznych dla kultury danego kraju i zdobycie praktycznych umiejętności poruszania się i życia w tym kraju.
Przygotowanie do certyfikatu telc pomaga zdobyć umiejętności nie tylko językowe, lecz także życiowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Można zdobyć wiedzę w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy.

Czym różnią się certyfikaty telc od np. First Certiticate czy DELF. 

Po pierwsze certyfikaty językowe w systemie telc są identyczne dla wszystkich języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, i, holenderski, portugalski, rosyjski, turecki, czeski). Także zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich dwudziestu krajów uczestniczących w tym programie. Jeśli więc ktoś zda w Rzymie egzamin na certyfikat z języka holenderskiego uzyskując ocenę dostateczną, a ktoś inny zda w Sztokholmie egzamin na certyfikat z języka francuskiego na ocenę dobrą, to obie oceny są w pełni porównywalne, gdyż wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych .

Dzięki Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) można teraz porównać egzaminy przygotowywane przez różne instytucje i tak egzamin FCE organizowany przez UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) odpowiada poziomowi B2 tak jak egzamin telc B2 adVantage. Francuskie egzaminy DELF stosują nowe nazewnictwo również w oparciu o CEFR.
W Polsce podchodzi rocznie ok. 10 tysięcy osób do egzaminów telc.

PRZEBIEG EGZAMINU TELC

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. 

Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

Część ustna to rozmowa w danym języku.

Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale ni języka tzn. wszystkie egzaminy na tym samym poziomie niezależnie od języka są takie same tzn. w pełni porównywalne.

Opis n.p. egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany).
Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych,
które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.
Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się
Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty telc są znane i honorowane na całej terenie Unii Europejskiej.


POMOCE NAUKOWE

Pełna oferta testów modelowych jest dostępna pod tym linkiem w ofercie telc.net


UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW telc

Egzaminy telc uznawane są w wielu krajach europejskich. Np. w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne do wielu kolegiów i uniwersytetów.

Akredytowane Certyfikaty telc m.in. przez :

  • Francuskie Izby Handlowe (CEL).

  • instytucje rządowe na Węgrzech

  • we Włoszech Zertifikat Deutsch przez oficjalne instytucje państwowe

  • Izyby Przemysłowo-Handlowe w Niemczech

  • certyfikat telc (niemiecki) oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa

  • w Hiszpanii egzaminy telc są częścią państwowego systemu szkolnictwa

  • w Republice Słowackiej certyfikaty telc są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych

EGZAMINATORZY telc

Egzaminator telc jest dyplomowanym (mgr lub licencjat) nauczycielem językowym, który uzyskał status Egzaminatora telc po przejściu dwustopniowego szkolenia organizowanego na terenie Polski przez Partnera telc i zdaniu egzaminu końcowego.

Egzaminatorzy otrzymują licencje ważne 3 lata. Wszyscy egzaminatorzy są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu standaryzującym co najmniej raz w roku (warunek zachowania licencji).

POLSCY PARTNERZY telc GmbH i CENTRA EGZAMINACYJNE

W Polsce istnieją dwie Instytucje Partnerskie telc GmbH, które posiadają swoją sieć instytucji egzaminacyjnych telc, przeprowadzają egzaminy i szkolą egzaminatorów: Uniwersytet Łódzki od 1992 roku i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2000 r. Pod auspicjami każdej z nich znajduje się ok.300 szkół.

Wszystkie te działania przyniosły certyfikatom telc dużą popularność w krajach Unii Europejskiej. Wiele uczelni w naszym kraju wprowadziło certyfikaty telc jako obowiązkowe lub zalecane. Uniwersytet Łódzki ma ponad piętnastoletnie doświadczenia w tej dziedzinie. Przy UŁ a także w WSiZ w Rzeszowie są organizowane przynajmniej dwa razy w roku ogólnopolskie seminaria dla egzaminatorów przy współudziale zarówno ekspertów telc GmbH jak i polskich trenerów telc. W trakcie tych seminariów stajemy się niejako europejskim centrum dyskusyjnym w zakresie certyfikatów telc.