1. Egzaminy telc należy przeprowadzać zawsze zgodnie z Regulaminem Egzaminów telc (PATRZ zakładka REGULAMIN)

2. Zamówienie powinno wpłynąć do SJO UŁ na 31 dni przed terminem egzaminu na Formularzu Zamówienia Egzaminu telc (patrz zakładka pliki do pobrania). Sposób zamówienia oraz tryb przyspieszony zamówienia opisany jest w samym formularzu pod tabelą zamówienia oraz w zakładce SESJE DLA FIRM.

3. Licencja egzaminatora telc ważna jest przez okres 3 lat od daty szkolenia i musi być aktualna w dniu planowanej sesji egzaminacyjnej (patrz ZAKŁADKA SZKOLENIA)

4. Materiały pojawiają się w SJO na ok. tydzień przed terminem egzaminu, są sprawdzane i wysyłane do instytucji zamawiającej

5. Na egzaminie pisemnym 1 osoba pilnuje max. 26 osób w sali, w przypadku większej liczby osób wymagana jest dodatkowa osoba pilnująca. Kandydaci powinni siedzieć w odległości ok. 1,5m „głowa od głowy”

6. Na egzaminie ustnym komisja egzaminacyjna może przyjąć w ciągu dnia maksymalnie 13 „wejść” kandydatów,  przy czym na poziomie A1 – kandydaci wchodzą na egzamin czwórkami

na poziomie A2, B1, B2, C1, dual – kandydaci wchodzą na egzamin dwójkami

W przypadku nieparzystej liczby osób, jako ostnie wchodzą:

- na egzaminie A2 i B1- pojedynczy kandydat

- na egzaminie B2 i wyżej – trójka kandydatów

7. w przypadku egzaminów z j.niemieckiego komisje sa dwuosobowe na WSZYSTKICH POZIOMACH, zaś w przy pozostałych językach:

- na poziomie A1 i A2 – jednoosobowe,

- na poziomie wyższym (B1, B2, C1 i C2 + egz. dualne) – dwuosobowe.

8. Czas na przygotowanie (odrębna sala przygotowań z osobą nadzorującą) przed egzaminem ustnym wynosi:

A1 - BRAK

A2 - j. niemiecki - BRAK, pozostałe języki: 15min

B1 - 20min

B2 - 20min

C1 – brak

Dual A2-B1 –BRAK

Dual B1-B2 – 20min

Dual B2-C1 - BRAK

9. Formularze do uzupełnienia po egzaminie telc (m.in. A50, A40, A30, S30) zostały wymienione w zakładce PLIKI DO POBRANIA (plik „Co wysłać gdzie”)

10. Materiały po egzaminie należy wysłać w ciągu trzech dni od daty egzaminu przesyłką kurierską lub listem poleconym priorytetowym w kopercie wzmocnionej (bąbelkowej)

11. Czas oczekiwania na wyniki egzaminu telc to 2 miesiące.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce: SESJE DLA FIRM

12. W przypadku błędu w certyfikacie, należy go skserować, na ksero skreślić błąd - nanieść poprawne dane, przybić pieczątkę własnej szkoły  i wysłać do nas w postaci scanu lub faxem. Do czasu wystawienia nowego dokumentu (do 2 miesięcy) - należy wydać kandydatowi certyfikat z błędem z dodatkowym zaświadczeniem, o rodzaju błędu i inf., że można się nim  posługiwać do czasu otrzymania z telc GmbH nowego dokumentu.

13. W przypadku niezdania egzaminu telc na poziomie A1 i A2 lub egzaminów dualnych (A2-B1, B1-B2, B2-C1) należy zdawać ponownie cały egzamin. W przypadku pozostałych poziomów można poprawiać tylko całą część pisemną lub tylko całą część ustną, zachowując wyniki pierwotnie zdawanego egzaminu do końca roku następującego po tym pierwszym podejściu tzn. jeżeli kandydat zdał jedynie część ustną w trakcie egzaminu przeprowadzanego w dniu  5 czerwca 2014 roku, może podejść wyłącznie do części pisemnej do końca 2015 roku.

14. DUPLIKAT CERTYFIKATU w przypadku jego zagubienia można wystawić w ciągu max. 10 lat od dnia egzaminu.

Do zidentyfikowania certyfikatu potrzebne są następujące dane:

- Rodzaj egzaminu (język, POZIOM i typ np. business lub ogólny)

- Rok, miesiąc i przybliżony termin jego zdawania (może być data wystawienia)

- Miejsce zdawania- miasto i instytucja

- Imię nazwisko, miejsce i data urodzenia osoby zdającej

Po dokonaniu wpłaty możemy wystąpić o duplikat